"پاییز زیبا برگشت"
...تولدت مبارك...

اى بهترین چه خوب شد كه به دنیا آمدی...
وچه خوب تر شد كه دنیاى من شدی...
30امین سالگرد تولدت مبارك...