پس زمینه تصویر بچه ها در طبیعت عاشق هندونه
اندوهت را ب برگ ها بسپار...
تا باد پاییزی آن را ببرد!!
اخرین لحظه های پاییزتون پر از خش خش آرزوهای قشنگ...