دوستای گلم سلام!بخدا ب یاد همتوون هستم...
اما...یسری اتفاق ها خواستن نابودم کنن!!!
من جلو همش وایستادم وتصمیم دارم دوباره برگردم ایبار پرامیدتراز همیشه...
بزودی میام وجواب همه کامنتهارو میدم!!!
منتظرم باشید...