سلام...

شیرهـ بروبچه های باغیرت کاله...
شیرهـ ستاره های قهرمان
کاله...
دومین قهرمانی متوالی مبارک همگی!!!

مراسم اهدای جوایز عکس2 9


مراسم اهدای جوایز عکس2 10مراسم اهدای جوایز عکس2 8متین هم این دوره عالی کار کرد...
نائب قهرمانی مبارکشوون!!!مراسم اهدای جوایز عکس2 7واما بروبچه های گل پیکان...
سومی مبارکشوون...
شیـــــــــــرهـ پیکان...شیــــــــــــرهـ پیمان!!!

مراسم اهدای جوایز عکس2 15

مراسم اهدای جوایز عکس2 6