برنامه کلی این رقابتها به شرح زیر است:

مشهد ساعت 15:30: میزان مشهد – کاله مازندران
تهران ساعت 15:30: پیکان تهران – شهرداری ارومیه
تبریز ساعت 15:30:شهرداری تبریز – سایپای البرز
ورامین ساعت 15:30: متین ورامین – بازرگانی جواهری گنبد
یزد ساعت 15:30: پیشگامان کویر یزد – باریج اسانس کاشان
بندرعباس ساعت 15:30: آلومینیوم المهدی بندرعباس – نوین کشاورز

خودتوون که در جریان نتایج  این بازیها هستید!و...

جدول رده بندی:

 تیمامتیاز
 پیکان تهران
42
 متین ورامین
38
 کاله مازندران
35
 سایپای البرز
32
 شهرداری ارومیه
32
 میزان خراسان
31
 پیشگامان کویر
30
 باریج اسانس
24
 المینیوم المهدی
22
 شهرداری تبریز
17
 نوین کشاوز
14
 جواهری گنبد
5


بچه های گل...دوستای خووبم!مامسابقاتموون ازاون چیزی که فکر میکردیم جلوتر افتاد!
شنبه اولین مسابقه مونه...
بازم مثل همیشه...محتاج دعا از دلهای پاکتوونم!ممنون