برنامه هفته پنجم از دور برگشت لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:

تبریز ساعت 16: شهرداری تبریز – کاله مازندران

ارومیه ساعت 16: شهرداری ارومیه – بازرگانی جواهری گنبد

کرج ساعت 17:30: سایپا البرز – باریج اسانس کاشان

تهران ساعت 17:30: پیکان تهران – آلومینیوم المهدی بندرعباس

ورامین ساعت 17:30: متین ورامین – میزان مشهد

یزد ساعت 17:30: پیشگامان کویر یزد – نوین کشاورزکاله مازندران 3-1 شهرداری تبریز

پیکان تهران 3-0 المینیوم المهدی

متین ورامین 3-2 میزان خراسان

باریج اسانس کاشان 3-2 سایپای البرز

پیشگامان کویر 2-3 نوین کشاورز

شهرداری ارومیه 3-0 جواهری گنبد

 واما...جدول رده بندی!

 تیم امتیاز
 پیکان تهران
 36
 کاله امل
 32
 متین ورامین
 32
 سایپای البرز
 29
 شهرداری ارومیه
 29
 پیشگامان کویر یزد
 29
 میزان خراسان
 25
 المینیوم المهدی
 22
 باریج اسانس کاشان
19
 شهرداری تبریز
17
 نوین کشاورز
11
 جواهری گنبد
5