نتایج کلی مسابقات هفته سوم دور برگشت به شرح زیر است:

کاله مازندران 3-1 باریج اسانس کاشان
(25-27)(25-17)(25-23)(25-21)

* * *
آلومینیوم المهدی هرمزگان 1 – 3 شهرداری ارومیه
(25-22) (13-25)(14-25)(23-25)

* * *
جواهری گنبد 3-2 میزان خراسان
(25-22 )(19-25)(25-22)(25-27)(15-11)

* * *
سایپا البرز 3-1 نوین کشاورز
(25-20)(25-20 )(19-25)(25-22)

* * *
پیکان تهران 3 -1 پیشگامان کویر یزد
(25-19)(22-25)(25-18)(25-20)

* * *
متین ورامین 3 -1 شهرداری تبریز
(25-23)(25-19)(23-25)(25-22)
 

شیره کاله و کاله ای هاش...
شیره پیکان وپیکانی هاش...