این تیکه تپلی بوود!!خوشم اومد گفتم بذارمش
دارم به رفیقم میگم دیشب حال تهوع بهم دست داد خفن !

میگه آوردی بالا پ ن پ منم باهاش دست دادم!


* * *

به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی ؟!!! میگه واجبه ؟!!!

پ ن پ مستحبه !!


* * *

آهنگ اندی تو ماشین گذاشتم دوستم میگه اندیه ؟

پ ن پ داریوشه,داره خودشو لوس میکنه بخندیم


* * *

عاقد سر سفره عقد : عروس خانم وکیلم؟

پ ن پ دکتری ! دعوت کردیم سطح مجلس بره بالا !


* * *

صبحه دارم خمیازه میکشم,رفیقم میگه چیه خوابت میاد؟!!!

پ ن پ میخوام تورو بخورم!!!