هفته چهارم:

کاله مازندران  3-1 سایپای البرز

(18- 25)(25- 23)(25-22)(25-20)


* * *
شهرداری ارومیه 3-1 باریج اسانس

(25- 22)(22-25)(27-25)(25-16)


* * *
بازرگانی جواهری 2-3 المینیوم المهدی

(25- 21)(25-22)(19- 25)(
12-25 )(12- 15)

* * *
پیکان تهران 2-3 میزان خراسان

(25- 23)(20- 25)(19- 25)(25-21)(15-17)

* * *
شهرداری تبریز 2-3 نوین کشاورز

(26- 24)(25-21)(21-25)(20-25)(15-17)

* * *
متین ورامین 1-3 پیشگامان کویر یزد

(16- 25)(25-23)(21-25)(22-25)


هفته پنجم:

کاله مازندران 3-1 شهرداری تبریز

(28- 30)(25-22)(25-18)(25- 23)

* * *
بازرگانی جواهری 0-3 شهرداری ارومیه

(26- 28)(22-25)(18-25)

* * *
باریج اسانس 2-3 سایپای البرز

(25-21)(33-31)(23-25)(24-26)(17-19)

* * *
المینیوم المهدی 0-3 پیکان تهران

(20-25)(18-25)(18-25)

* * *
میزان خراسان 1-3 متین ورامین

(22-25)(25-23)(17-25)(22-25)


* * *
نوین کشاورز0-3 پیشگامان کویر یزد

(23-25)(22-25)(18-25)


عشق است کـــــــــــالـــــــــه...
این بردها مبارک همه ی کاله ای هاش...

شیــــــرهـ پیکان