خدایا مگه نمیگن تو صدای بنده هاتو میشنوی؟!
مگه نمیگن تواز دل هاشوون باخبری؟!
پس چرا من انقدر تنهام...
خدایا خسته ام...از این لحظه های پوچ...از این زندگی مسخره!!!
خسته شدم از بی کسی...
اخه توواین زمینی که هیچکس منو نمیبینه به کی پناه ببر خدا؟!!!
حرف های این دل شکسته ام رو به کی بگم خدا؟!!
خدایا ب دادم برس...دارم دیوونه میشم...هرروزم از مرگ بدتره...
خدایا من طاقت ندارم...
خدایا...
اگه زمینت انقدر بده,اگه قراره انقدر زجر بکشم,
منو بیار پیش خودت...حداقل اونجا یه نفرودارم که بهش تکیه کنم...!!!!!

خـــدایـــا مـن بـــریـــدم!!!!!!!


بچه ها یه مدت نیستین...
یعنی هستین!!!!!میفهمم میاید...اما کامنتی نمیذارین!!!!
هربار به امید شماهامیام...اما...
خیلی هااز فضای نت کشیدن بیروون..دوستهای قدیمی که هنوزهم به یادشوونم...دلم براتوون تنگ شده
بهتوون نیاز دارم...برگردید...