سلینـــــــــیبه همـــــــگی!!!
چطورین شماها؟!خوش اومدین...صفا اوردین...
امروز اومدم جو بدم...همه با همه دست دست!!!
خوشگلها باید برقصن...
دیریدی دیدید ریدید دید

همه بیان وسط امرووز تولد دختر عممه هاااا...
البته غیر از اینکه دختر عمه گلمه یه والیبالیست خووب وموفق هم هست...

DJ وارد میشود

نبینم که باز نشستی منتظر چی هستی؟!
تو جشن شب نشینی باید پاشی برقصی
باید پاشی برقصی!!
هوووووو هوووووو هووووو هوووووو

همه باهم
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
خب حالا تا نیوومدن جمعموون کنن بفرمائید دهنتوونو شیری کنید


نوش جونتوون...
حالا نوبت کادوهاست!!!!

قابلتو نداره عزیزه دلممژگان جان دختر عمه گلم...خیلی دووستت دارم اجی!!
ایشالله120000سال عمرت باشه وبه همه ی ارزوهای قشنگی  که به صلاحته برسی!!!!!

موفق باشی عسلم...